FANDOM


Makura (Pillow)

Panko (Crumbs)

Miton (Mittens)

Pinattsu (Peanut)

Supotto (Spot)

Hoseki (Jewel)

Dotto (Dot)

Bi (Bea)

Tippi (Tippy)

Pikurusu (Pickles)

Kirinuki (Scraps)

Shuzetto (Suzette)

Gorudi (Goldie)

Aibori (Ivory)

Josei (Lady)

Kamifubuki (Confetti)

Moegara (Cinder)

Ko yosei (Pix E)

Kuraudo E (Cloud E)

Mango (Mango)

Burijitto (Bridgette)

Heishi (Soldiers)

Bosu (Boss)

Fanshīdezainā no ningyō (Fancy Designer Doll)

Piero (Clown)

Fukuro (Sack)

Neito (Nate)

Hirari (Hilary)

YoNang (YoNang)

Nāsuhowaito (Nurse White)

Hakase wa reddo (Dr. Red)

Hōrō shimai 14 (Wandering Sister +14)

An'na (Anna)

Akuma Hime (Demon Princess)